§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er,
Bøgelunde Forsamlingshus,
beliggende på Snedinge-Møllevej 22,
Bøgelunde, 4230 Skælskør
i Slagelse Kommune.

§ 2. Formål.

Foreningens formål er at drive og opretholde Bøgelunde Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk og selskabelig art. Foreningen understøtter samhørigheden og fællesskabet mellem områdets beboere.

§ 3. Medlemmer.

Medlemskabet er personligt på navn. Medlemmer er dem, som efter denne vedtægt, har købt et eller flere medlemsbeviser, eller som har købt et andelsbevis under de tidligere vedtægter. Disse beviser er i enhver henseende ligestillet indenfor denne vedtægts rammer uanset ordlyden på tidligere udstedte beviser.

Udstedte, medlemsbeviser kan ikke overdrages ved arv, gave eller på anden måde handles. Generalforsamlingen kan beslutte, at medlemmerne skal betale årskontingent, som er en betingelse for fortsat medlemskab. Bestyrelsen fører protokol over samtlige medlemmer. Her anføres navn og adresse. Ved adresseændring har medlemmerne pligt til at meddele foreningen den nye adresse. Hvis et brev sendt til medlemmets seneste adresse returneres uden oplysning om den nye adresse, kan bestyrelsen slette medlemskabet.

§ 4. Bestyrelsen.

Stk. 1:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som er valgt for en periode på 2 år, så de skiftevis er på valg, 3 medlemmer i ulige årstal og 4 medlemmer i lige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 8 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær, dog kan kasseren vælges uden for bestyrelsen. På generalforsamlingen vælges desuden 1 første og 1 anden bestyrelsessuppleant for 1 år. Der vælges desuden 2 bilagskontrolanter og en bilagskontrollantsuppleant for 1 år.. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2:

Afgørelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af den samlede bestyrelse stemmer herfor. Der føres protokol over vedtagne beslutninger ved bestyrelsesmøderne.

Stk. 3:

Bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, som kunne forekomme hærværkstruende, i strid med brandværnsreglerne eller husets formål.

§ 5. Generalforsamlingen.

Stk. 1:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelsen skal foregå med mindst 14 dages varsel elektronisk, f.eks. e-mail eller Facebookgruppe, eller pr. brev til medlemmerne. Forslag fra medlemmerne til behandling indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før.

Dagsorden for ordinær generalforsamling er som følger:

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent.
 3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
 4. Forelæggelse af regnskab.
 5. Fastlæggelse af indmeldelsesgebyr og eventuelt kontingent.
 6. Indkommende forslag.
 7. Valg af.
 • bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 3 i lige og 4 i ulige årstal.
 • 1 første og 1 anden bestyrelsessuppleant for 1 år.
 • 2 bilagskontrollanter for 1 år.
 • 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år.

8. Eventuelt, hvorunder intet kan besluttes

Stk. 2:

Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger, som underskrives af referenten og dirigenten. Beslutninger om sager optaget på dagsordenen træffes ved almindelig stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der stemmes normalt ved håndsoprækning. Der kan stemmes ved skriftlig afstemning, hvis dirigenten skønner det nødvendigt eller hvis et medlem forlanger det. Sammen med et medlem kan en ægtefælle/samlever overvære generalforsamlingen uden stemme – og taleret.

Stk. 3:

Bestyrelsen kan afholde ekstraordinær generalforsamling, hvis den finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det og angiver punkter til behandling. Kun punkter/forslag bekendtgjort for medlemmerne på indkaldelsen kan behandles.

Stk. 4:

En generalforsamling kan behandle forslag om vedtægtsændring, hvis medlemmerne bliver orienteret om det ved indkaldelsen. Ændringer i de dele af vedtægten, der således er udsendt ændringsforslag til forud, kan vedtages af generalforsamlingen ved almindelig stemmeflertal.

§ 6. Økonomi, regnskab og revision.

Regnskabet går fra 1/1 til 31/12. De på generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter gennemgår regnskab og bilag inden den ordinære generalforsamling. Foreningens midler skal være indsat i et pengeinstitut. Af foreningen overskud kan intet udbetales til medlemmerne. Beløb indbetalt for medlemsbeviser er varige, almennyttige bidrag og kan ikke genudbetales.

§ 7. Tegning.

Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer. Pantsætning optagning af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning i bestyrelsen. Hvis beløbet overstiger 50.000 kr. kræver det en godkendelse på generalforsamlingen.

§ 8. Hæftelse.

Huset/Foreningen hæfter kun med sine aktiver.

§ 9. Foreningens opløsning.

Hvis bestyrelsen ikke ser det muligt at drive foreningen videre, indkaldes til en generalforsamling pr. brev med oplysning om situationen, bl.a. evt. for at få valgt en anden bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver den nyvalgte bestyrelse, at føre foreningen videre, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling, om opløsning af foreningen og salg af ejendommen. En opløsning kan afgøres ved almindeligt flertal.

§ 10. Anvendelse af evt. midler ved foreningens opløsning.

Eventuelle midler ved foreningens opløsning kan kun anvendes til almennyttige formål i lokalområdet. Den sidste generalforsamling, ved foreningens opløsning, skal bestemme, hvad et eventuelt overskud, ved salg af foreningens aktiver, skal anvendes til.

§ 11. Ikrafttrædelse.

Denne vedtægt træder i kraft straks i stedet for de hidtidige vedtægter af 23. april 1941. Med denne nye vedtægt, indtræder Den almennyttige forening Bøgelunde Forsamlingshus i samtlige de forpligtelser over for tredjemand, som Andelsselskabet Bøgelunde Forsamlingshus, har haft, herunder ejendomsretten til forsamlingshuses faste ejendom, beholdninger, løsøre m.v., ligesom foreningen med sin ejendom hæfter for selskabets hidtidige forpligtelser og gæld. Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 15. februar 2011